ΕΤΑΙΡΟΙ

Η αποστολή του οργανισμού Bridging to the Future είναι η δημιουργία οικονομικής ανεξαρτησίας για τα άτομα, τις κοινότητες, τις περιθωριοποιημένες ομάδες και τις περιφέρειες μέσω της επιχειρηματικότητας, της ηγεσίας και της εκπαίδευσης. Σημαντικό μέρος αυτού είναι η εισαγωγή κοινωνικοοικονομικών αλλαγών μέσω της παροχής δυνατότητας στις κοινότητες να βοηθήσουν τους εαυτούς τους και να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν δικές τους τοπικές επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις και λύσεις υπό την καθοδήγηση της κοινότητας. Έχουνε δύο βασικά τμήματα: ξεκινήσανε ως εταιρεία επενδύσεων, επενδύοντας σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πρώιμη φάση ανάπτυξης σε διάφορους τομείς και χώρες. Στη συνέχεια διαφοροποιήσανε τη δημιουργία ενός δεύτερου τμήματος. Το δεύτερο αυτό τμήμα επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, τη δοκιμή και την υλοποίηση προγραμμάτων και μεθοδολογιών για τη δημιουργία περισσότερων ηγετών, περισσότερων νεοσύστατων επιχειρήσεων, βιώσιμων αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, περισσότερων επιχειρηματιών και γενικότερα μεγαλύτερης οικονομικής ανεξαρτησίας.
 


Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι ένας Ελληνικός Οργανισμός που δεσμεύεται για την προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας και των εργασιακών δεξιοτήτων των νέων και των ενηλίκων. Αναγνωρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη ως κρίσιμο παράγοντα για τη συνοχή των κοινωνιών, αναπτύσσουνε έρευνα και είναι σε θέση να παρέχουν καινοτόμες λύσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας και προωθούν τις δεξιότητες των εργαζομένων. Προκειμένου να επιτύχουν το στόχο τους, υιοθετούνε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και συνεργάζονται με κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς εταίρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την παραγωγή και μεταφορά τεχνογνωσίας για την προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία.


Το BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (www.best.at) ιδρύθηκε το 1990 ως ανεξάρτητος αυστριακός οργανισμός παροχής συνεχούς κατάρτισης, επαγγελματικών προσόντων και υπηρεσιών σταδιοδρομίας. Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους (+16) και ενήλικες, πολλούς από αυτούς να ανήκουν στις μειονότητες και να έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο, με συνεχή και επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική & καθοδήγηση και ενεργοποίηση για άτομα που αναζητούν εργασία και εργαζόμενους. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι προσανατολισμένα στον πελάτη και βασίζονται τόσο στις ειδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και στις ατομικές καταστάσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των συμμετεχόντων, την προηγούμενη εμπειρία και τις συνθήκες ζωής. Το ινστιτούτο προσφέρει εγκαταστάσεις κατάρτισης για έως και 15.000 μαθητές κάθε χρόνο. Τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για διάφορες ομάδες-στόχους περιλαμβάνουν δικές τους παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις και υλικά, ειδικά για την κοινωνική ένταξη, την ενδυνάμωση, τον αυτο-προβληματισμό και τα κίνητρα, καθώς και τις μεθόδους που βασίζονται σε ΤΠΕ, οι οποίες ενημερώνονται συνεχώς. Ως ένα από τα πρώτα ινστιτούτα εκπαίδευσης στην Αυστρία, το BEST έχει γίνει πιστοποιημένο Eco-C-κέντρο (Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Επικοινωνίας) και παρέχει αντίστοιχες εκπαιδεύσεις και δοκιμές. Στο πλαίσιο του Τμήματος Διεθνών Έργων, η BEST παρουσιάζει μακρά εμπειρία συνεργασίας σε περισσότερα από 190 ευρωπαϊκά έργα, τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος. Το ινστιτούτο επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών, καθώς και στην από κοινού ανάπτυξη με τους Ευρωπαίους Συνεργάτες.


Το Governorship of Istanbul είναι η ανώτατη διοικητική αρχή στην πόλη με περίπου 300 δημόσιους υπαλλήλους και παρέχει υπηρεσίες σε διάφορους τομείς σε πληθυσμό άνω των 15 εκατομμυρίων. Ως ανώτερη αρχή, το GOI είναι υπεύθυνο για 39 Επαρχιακές Κυβερνήσεις και 24 Επαρχιακές Διευθύνσεις όπως η εκπαίδευση, η μετανάστευση, ο πολιτισμός και ο τουρισμός, οι υπηρεσίες για τους νέους, η υγεία, η οικογενειακή και η κοινωνική πολιτική. Το GOI επιταχύνουν την περιφερειακή ανάπτυξη και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά της αναπτύσσοντας τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων-ιδιωτικών τομέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, διασφαλίζοντας την κατάλληλη και αποτελεσματική χρήση των πόρων και κινητοποιώντας το τοπικό δυναμικό, για την υλοποίηση της ιδέας της ένωσης με μια πιο δυναμική και πιο καινοτόμος δομή στις διαδικασίες διεύρυνσης, μέσω των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά, και όσον αφορά τη διαδικασία εκδημοκρατισμού σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ. Η κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης εκπροσωπείται από την “Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικών Σπουδών και Προγραμμάτων της Κωνσταντινούπολης” και τις “Ευρωπαϊκές και Εξωτερικές Υποθέσεις” στα έργα. Το GOI έχουν πρωτόκολλα με διαφορετικούς θεσμούς για τα έργα στην Κωνσταντινούπολη. Επιπλέον, στο GOI διέπουν το Συμβούλιο συμμόρφωσης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το ISQ Ιδρύθηκε το 1965, και είναι μια ιδιωτική και ανεξάρτητη εταιρεία που παρέχει επιθεωρήσεις, δοκιμές, εκπαίδευση και τεχνική συμβουλευτική. Υποστηρίζουνε τη βελτίωση της απόδοσης των πελατών τους και τη μείωση των κινδύνων, προσφέροντας υψηλής ποιότητας και καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις, βοηθώντας τις υποδομές, τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες και τα προϊόντα τους να ανταποκρίνονται στα πρότυπα και τους κανονισμούς ποιότητας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και κοινωνικής ευθύνης. Η στρατηγική τους ανάπτυξης βασίζεται σε μια ολοένα και πιο σημαντική και συνεχή παρουσία στον κόσμο χάρη στα γραφεία, τις αντιπροσωπείες και τις συνδεδεμένες εταιρείες σε περισσότερες από 15 χώρες. Παλεύουνε για την καινοτομία και τη συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Προσφέρουνε στους πελάτες τους ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της διαθεσιμότητας του ενεργητικού τους. Παρέχουνε λύσεις για πελάτες σε όλους τους τομείς, για να διασφαλίσουνε ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα προϊόντα τους συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς για το περιβάλλον, την ποιότητα, την υγεία και την ασφάλεια.


Ο οργανισμός είναι ο Istanbul Provincial Directorate of National Education. Εκτελεί τις τοπικές αρμοδιότητες του υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Λειτουργεί υπό την κυβέρνηση ως μηχανισμός επιβολής σε τοπικό επίπεδο. Είναι υπεύθυνος για όλες τις εκπαιδευτικές και νεανικές δραστηριότητες, τη διοίκηση που καλύπτει όλες τις μορφές εκπαίδευσης: τυπική εκπαίδευση (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ανώτερη δευτεροβάθμια τεχνική / επαγγελματική σχολή) μη τυπική εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαίδευση στην πόλη της Κωνσταντινούπολης.