Η διακρατική αναφορά του έργου Move Up, η οποία ορίζει τα πιο συνηθισμένα τεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα γραφείου.

Μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαικού έργου « Move Up – Boosting the Social Skills of Adults for Better Employability and Success at Work » διεξήχθει μια έρευνα, η οποία προσδιορίζει τα τεχνικά επαγγέλματα και τα επαγγέλματα γραφείου και την ανάπτυξη των κοιωνικών δεξιοτήτων για αυτά τα επαγγέλματα. Αυτή η αναφορά διεξήχθει στην Ελλάδα, στην Αυστρία , στην Πορτογαλία, στην Τουρκία και στο Ηνωμενό Βασίλειο.

Το έργο στοχεύει στην συνεισφορα της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων των ενηλικών για τα τεχνικά επαγγέλματα και τα επαγγέλματα γραφείου. Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ένας συνδυασμός των διαπροσωπικών δεξιότητων των ανθρώπων, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, των στάσεων, των συμπεριφορών και της συναισθηματική νοημοσύης, οι οποίες επιτρέπουν στους ανθρώπους να λειτουργούν αποτελεσματικά στο περιβάλλον τους, να εργάζονται καλά με άλλους και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Στην επαγγελματική ζωή, η κατοχή καλών κοινωνικών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας επειδή επηρεάζει την παραγωγικότητα και τα κίνητρα των εργαζομένων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργάζονται καλά με τους άλλους και να εργάζονται αποτελεσματικά. Σκοπός αυτής της Διακρατικής Έκθεσης Αναφοράς (1ο αποτέλεσμα) είναι να παρουσιάσει αυτά τα επαγγέλματα στις χώρες εταίρους και τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για αυτά τα επαγγέλματα. Προκειμένου να αναλυθούν τα πιο κοινά τεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα γραφείου στις χώρες εταίρους, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες γραφείου και συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες. Οι ορισμοί αυτών των επαγγελμάτων και ο όρος τεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα γραφείου έχουν γίνει για να έχουν μια κοινή αντίληψη των καθηκόντων των εργαζομένων από αυτά τα επαγγέλματα.

Επομένως, μια αναφορά με τα αποτελέσματα αυτής της διακρατικής έρευνας δημιουργήθηκε, της οποίας τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πρώτο αποτέλεσμα, το οποίο μπορείτε να βρείτε στις ενότητες των αποτελεσμάτων!